شهاب حسینی قیصر می شود.

هفته نامه همشهری جوان در نگاهی متفاوت به فیلم فروشنده اصغر فرهادی و با بررسی این فیلم در جلد جدید خود نوشته است آیا کاراکتر اصلی فیلم یک قیصر امروزی است؟ 

جلد این هفته نامه با بازسازی پوستر قیصر با شمایل شهاب حسینی به بازار آمد.