میلیاردر و کارآفرین مشهور ریچارد برانسون به نقل از خود درحالی که به دوچرخه سواری در جزایر ویرجین بریتانیا مشغول بود به برجستگی ای در سطح جاده برخورد کرده و در اثر پرتاب شدن دوچرخه اش جراحات شدیدی از جمله شکستگی گونه را متحمل شد.  او بر این باور بوده که خواهد مرد و زندگی در یک لحظه از جلوی چشمانش گذشته است.