داداگاه عالی فرانسه ممنوعیت لباس بورکینی را لغو می کند

لباس یکپارچه ای که بانوان مسلمان ابتدا در استرالیا و سپس مسلمانان دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی مبادرت به پوشیدن آن میکردند به بانوان مسلمان اجازه میداد تا با وجود پوشیدگی و آراستگی کامل بتوانند در سواحل مختلف کشورها به شنا بپردازند.

این لباس که به بورکینی معروف شده چندی است که در سواحل بسیاری از شهرهای فرانسه ممنوع شده و حتی پوشیدن آن جریمه نفدی و یا حتی بازداشت بهمراه داشته است که این امر باعث اعتراضات زنان فعال مسلمان و حتی فعالان حقوق بشر شده است. در رای جدیدی از دادگاه عالی فرانسه ممنوعیت این لباس بدلیل مغایرت با آزادی های فردی به صورت تعلیق درآمده است.